ارتباط با ما


آدرس: تهران، بزرگراه همت، خروجی دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، ساختمان بهشتی، طبقه همکف، اداره دانش آموختگان.
کدپستی: کد پستی: ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱