معرفی رئیس اداره دانش آموختگاننام و نام خانوادگی: نعمت پیری

مدرک تحصیلی: ارشد مدیریت

پست الکترونیکی:  


شماره تماس: 48392336