شرح وظایف

آقای نعمت پیری

نام و نام خانوادگی

 

 

رئییس اداره دانش اموختگان

سمت

48392336

شماره تماس

44737662

فکس

alumni@atu.ac.ir

ایمیل

آقای امیر نصیری

نام و نام خانوادگی

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان

سمت

48392309

شماره تماس

تحویل دانشنامه و ریز نمرات مقاطع ارشد و دکتری / صدور تاییدیه تحصیلی ( کلیه مقاطع)/ صدور گواهی موقت پایان تحصیلات

شرح وظایف

خانم شیاسی

نام و نام خانوادگی

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان

سمت

48392257

شماره تماس

کاربر سامانه سجاد/ تحویل دانشنامه و ریزنمرات مقطع دکتری/ رصد اشتغال دانش آموختگان/ تایید مدارک جهت ترجمه

شرح وظایف

خانم میرزایی

نام و نام خانوادگی

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان

سمت

48392308

شماره تماس

صدور  دانشنامه( کلیه مقاطع)/ مهمور کردن مدارک تحصیلی جهت ارسال به خارج از کشور/اخذ کد صحت دانشنامه/ تحویل دانشنامه و ریز نمرات ارشد و دکتری

شرح وظایف

خانم علی مردانی

نام و نام خانوادگی:

کارشناس خدمات آموزشی

سمت:

48392246

شماره تماس:

میز خدمت (پاسخگویی و راهنمایی دانش آموختگان به صورت حضوری و تلفنی/ معرفی کارشناس مربوطه  جهت صدور مدارک دانش آموختگان)

شرح وظایف:

آقای هاشمی

نام و نام خانوادگی

کارشناس خدمات آموزشی

سمت

48392255

شماره تماس

صدور گواهی پایان تحصیلات/ صدور تاییدیه تحصیلی/ پاسخگویی به استعلام ها

شرح وظایف

خانم حاج علیان

نام و نام خانوادگی

کارشناس خدمات آموزشی  

سمت

48392235

شماره تماس

تحویل مدارک دانش آموختگان قبل از سال 1363 (مؤسسات سابق)/صدور گواهی رتبه مقطع کارشناسی/صدور گواهی پایان تحصیلات/ صدور تاییدیه تحصیلی

شرح وظایف

خانم شاه ویردی

نام و نام خانوادگی

کارشناس خدمات آموزشی

سمت

شماره تماس

صدور گواهی پایان تحصیلات/ صدور تاییدیه تحصیلی/ پاسخگویی به استعلام ها

شرح وظایف

خانم وفایی

نام و نام خانوادگی:

کارشناس خدمات آموزشی

سمت:

48392316

شماره تماس:

صدور گواهی پایان تحصیلات/ صدور تاییدیه تحصیلی/ پاسخگویی به استعلام ها

شرح وظایف:

سرداشتیانی

نام و نام خانوادگی

کارشناس خدمات آموزشی

سمت

48392114

شماره تماس

پیگیری درخواست صدور دانشنامه (کلیه مقاطع)/ صدور گواهی پایان تحصیلات/ صدور تاییدیه تحصیلی/ پاسخگویی به استعلام ها

شرح وظایف

خانم عیسی خواجه

نام و نام خانوادگی

کارشناس خدمات آموزشی  

سمت

48392339

شماره تماس

صدور گواهی پایان تحصیلات/ صدور تاییدیه تحصیلی/ پاسخگویی به استعلام ها

شرح وظایف

خانم اشرفی

نام و نام خانوادگی

کارشناس خدمات آموزشی

سمت

48392310

شماره تماس

صدور گواهی پایان تحصیلات/ صدور تاییدیه تحصیلی/ پاسخگویی به استعلام ها

شرح وظایف

آقایان ادیبی و یوسفی

نام و نام خانوادگی:

بایگان 

سمت:

48392334

شماره تماس:

بایگان مقاطع ارشد و دکتری

شرح وظایف:

آقایان اوجانی و فاطمی

نام و نام خانوادگی:

بایگان  

سمت:

48392321

شماره تماس:

بایگان مقاطع کارشناسی و کاردانی

شرح وظایف: